The Impact of the Economic Crisis in the Welfare State

Pages: 2278-2283

Author(s): Lambrini Kourkouta, Christos Sialakis, Christos Iliadis, Anca-Mariuca Mihalache, Vasiliki Krepia, Despina Sapountzi-Krepia and Aysegul Yildirim Kaptanoglu
Download PDF File