Health Education Interventions in Secondary Schools in Larissa, Greece

pp: 82-92

By Georgia Georgitziki, Despina Korakidi, Evangelia Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Markos Sgantzos andDespina Sapountzi-Krepia.

(Abstract  PDF) (Full Text  PDF)