Effect of Music Therapy Intervention in Acute Postoperative Pain among Obese Patients

pp: 937-945

Effect of Music Therapy Intervention in Acute Postoperative Pain among Obese PatientsAuthor(s) Michail Zografakis Sfakianakis, Mariadni Karteraki, Kataki Panayiota, Olga Christaki, Evangelia Sorrou, Vasileia Chatzikou, Evangelos Melidoniotis

Abstract  (PDF) Full Text  (PDF)